WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Użyteczne testy z zakresu zarządzania

Know how

Na tej stronie znajdują sie interaktywne testy, przydatne w zarządzaniu zarówno zespołem jak i samym sobą. Wybraliśmy kilka narzędzi najbardziej przydatnych - w naszej opinii - w praktyce menedżerskiej. Dodatkowa atrakcyjność testów wynika z faktu, iż po wypełnieniu ankiety można uzyskać natychmiastowy rezultat w postaci graficznej, ułatwiającej interpreatcję wyników. Ponieważ wynik testu pojawia się natychmiast po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu (po naciśnięciu przycisku "Sprawdź"), mogą one z powodzeniem służyć do autodiagnozy. Musimy jednak zaznaczyć, iż po uzyskaniu wyników nie należy wyciągać zbyt daleko idących i pochopnych wniosków, gdyż niezmiernie ważna jest interpretacja uzyskanego rezultatu, która wymaga doświadczenia osoby przeprowadzającej testy. Wyniki powinny być traktowane jedynie orientacyjnie.


Amerykański psycholog Abrahama Maslow twierdzi, że ludzie są motywowani przez hierarchiczny system pięciu podstawowych potrzeb. Są nimi, wymienione w kolejności zaspokajania, następujące potrzeby:

 • fizjologiczne: głód, pragnienie, seks itd.
 • bezpieczeństwa: pewności, stałości, zależności, opieki, wolności od strachu, od leku i chaosu, potrzeba struktury, porządku prawa, ograniczeń, silnego opiekuna itd.
 • społeczne: kontaktów interpersonalnych, miłości, przynależności
 • uznania: szacunku, osiągnięć i prestiżu
 • samorealizacji: pragnienie samourzeczywistnienia (zrealizowania swoich pragnień, zdolności oraz zainteresowań), potrzeby poznawcze (rozumienia otaczającej nas rzeczywistości) oraz estetyczne (odczuwania piękna).

Zdaniem Maslowa, zaspokojenie potrzeb umiejscowionych niżej w hierarchii jest warunkiem aktywizacji potrzeb wyższych: pierwsze, gdy nic są zaspokojone, dominują i zwyciężają w konflikcie z pozostałymi. Zarówno w rozwoju gatunku ludzkiego, jak i każdej osoby, najpierw dominują potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa, a dopiero później potrzeby samorealizacji. Maslow twierdził, że działania ludzi są uruchamiane tylko przez potrzeby, które są nie zaspokojone.

Zbadaj hierarchię swoich potrzeb >>

..............................................................................................................................................................


Frederick Herzberg poprosił dwustu księgowych i inżynierów o to, by opowiedzieli własnymi słowami o doświadczeniach w pracy, które odebrali szczególnie pozytywnie, i o tych, które przeżyli jako szczególnie negatywne. Z tych opowieści Herzberg
wysnuł swoją koncepcję czynników motywujących do pracy.

 • Niektóre aspekty pracy, takie jak: fizyczne środowisko pracy, płaca, relacje z szefem i współpracownikami, powodują niezadowolenie, gdy są nieobecne, bądź też zapobiegają niezadowoleniu, gdy są. Czynniki te zostały określone mianem higienicznych.
 • Są też i takie aspekty pracy, które powodują zadowolenie, gdy wystąpią (i jego brak, gdy ich nie ma). Są to motywatory. Zaliczają się do nich: ciekawe zadania, uznanie za wykonanie pracy, poczucie autorstwa wobec wykonanej pracy, poczucie odpowiedzialności itp.

Jednak łatwiej jest motywować ludzi, gdy występują w pracy czynniki higieniczne, co sprawia, że ludzie nie są niezadowoleni ani sfrustrowani. Wprowadzanie czynników motywujących określa się jako wzbogacanie pracy (job enrichment) i polega na takim przeprojektowaniu zakresu pracy oraz zapewnieniu takich warunków, by sprzyjało to zadowoleniu ludzi z pracy.

Zbadaj czynniki, które Ciebie motywują do pracy >>

............................................................................................................................................................


Dwoje badaczy, Robert R. Blake i Jane S. Mouton, po przeprowadzeniu bardzo wielu badań dotyczących zarządzania zespołami, utworzyło tzw. siatkę kierowniczą, która okazała się ciekawym narzędziem doskonalenia stylów kierowniczych. Zaproponowali oni dwa wymiary nazwane: troska o ludzi i troska o produkcję, które odpowiadają wspomnianym wyżej kategoriom: poszanowania i strukturalizowania oraz orientacji na ludzi i orientacji na zadania. Na siatce znajduje się pięć głównych możliwych pozycji, w jakich można sklasyfikować styl menedżera. W ramach tej koncepcji Wyróżniono pięć charakterystycznych stylów kierowniczych:

 • ascetyczny - minimalna troska zarówno o produkcję, jak i o ludzi
 • klubowy - wysoka troska o ludzi i niska o produkcję
 • autorytarny - wysoka troska o produkcję i niska o ludzi
 • kompromisowy - średnia troska zarówno o produkcję, jak i o ludzi
 • demokratyczny - wysoka troska zarówno o produkcję, jak i o ludzi.

Siatka nie przedstawia rzeczywistego stylu, a raczej dominujący sposób myślenia kierownika zmierzającego do określonego celu.

Zbadaj swój dominujący styl kierowania zespołem >>

...............................................................................................................................................................


Amerykańscy badacze P. Hersey i K. H. Blanchard po licznych badaniach doszli do wniosku, iż efektywność różnych stylów zachowań liderów jest uzależniona od stopnia dojrzałości uczestników grupy, która jest oceniana na podstawie dwóch wymiarów:
- zawodowej – zdolność do wypełniania powierzonych zadań
- psychicznej – chęć do ich wypełniania.
Hersey&Blanchard wyróżnili cztery stany dojrzałości pracowników, który: nie chce - nie potrafi, chce - nie potrafi, potrafi - nie chce, potrafi - chce. W zależności od stopnia dojrzałości podwładnych, lider musi dobrać odpowiedni styl przwództwa spośród czterech podstawowych:
- dyrektywny - duży nacisk na zadania a mały na relacje interpersonalne
- trenerski - uży nacisk na zadania i duży na relacje interpersonalne
- wspierający - duży nacisk na relacje interpersonalne, a mały na zadania
- delegujący - mały nacisk na zadania i na relacje interpersonalne.
Zaletą tego spojrzenia na przywództwo jest podkreślenie wzajemnych relacji między liderem a grupą oraz wskazanie na elastyczność stylów zachowań menedżera jako na cechę decydująca o jego efektywności w kierowaniu zespołem.

Zbadaj swój styl przywódczy >>

............................................................................................................................................................


Stwierdzenie, że różne style są efektywne w różnych sytuacjach, było wnioskiem płynącym z badań nurtu behawioralnego, jednak
dopasowanie odpowiedniego stylu do konkretnej sytuacji okazało się trudnym zadaniem.
I tak F.E. Fiedler przyjął, że efektywność grupy zależy od odpowiedniego zharmonizowania stylu przywództwa i stopnia, w jakim sytuacja umożliwia kontrolę i wpływ społeczny. W swojej koncepcji uwzględnił następujące czynniki sytuacyjne:
- relacje lider-uczestnik (stopień zaufania i szacunku, jakim podwładni darzą lidera)
- strukturę zadań (stopień zrutynizowania lub innowacyjności wykonywanych zadań)
- władzę lidera (siłę formalnego wpływu lidera na grupę).
Wyróżniając tylko po dwie „wartości" każdego czynnika-kryterium, występujące we wszystkich możliwych kombinacjach, Fiedler zaproponował typologię ośmiu sytuacji, w których może się znaleźć menedżer. W zależności od sytuacji optymalnym stylem przywództwa będzie zorientowanie na:
- realizację celów i zadania
- relacje interpersonalne.
Zdaniem Fiedlera, każdy kierownik ma tylko jeden styl przywództwa i nie może go zmieniać w zależności od sytuacji. Możliwa jest jednak albo zmiana warunków i dopasowanie ich do lidera, albo zmiana lidera.

Zobacz, w jakich sytuacjach Twój styl przywództwa byłby optymalny >>

............................................................................................................................................................


Ten niepozorny test jest dobrym narzędziem do zbadania własnej kondycji emocjonalnej. Wypełniając go możemy szybko uzyskać informację zwrotną, czy ogarnęlo nas tylko chwilowe przygnębienie, związane z nadmiarem pracy, czy też jest to początek poważniejszego problemu, zwanego syndromem wypalenia zawodowego.

Zbadaj swoją kondycję emocjonalną >>

..............................................................................................................................................................


Wypełniając ten test, możesz określić Cię skłania do działania, jakie czynniki motywujące są dla Ciebie sczególnie ważne. Zanim zaczniesz pracę nad sobą i swoją automotywacją, warto określić swój indywidualny profil motywacji. Test został opublikowany w dodatku do tygodnika Newsweek - Życie sztuka motywacji.

Zbadaj, co Ciebe motywuje do działania w różnych sytuacjach >>

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego