WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Regulamin Działu Handlowego

Know how > Gotowe narzędzia

Poniżej zamieszczamy przykładowy regulamin pracy działu handlowego. Został on opracowany i funkcjonuje w firmie, gdzie podstawowym modelem sprzedaży jest dział handlowy B2B. Silny nacisk został tutaj położony na:

 • możliwości tzw. awansu poziomego, znacząco przedłużającego "okres życia handlowca" (od zatrudnienia do wypalenia zawodowego i utraty motywacji)
 • silnie motywacyjny, wieloskładnikowy system wynagrodzeń handlowców:

       - powiązany z osiąganymi wynikami sprzedaży - dający możliwość uzyskiwania wysokich prowizji ze sprzedaży
       - jednocześnie chroniący nowo zatrudnionych handlowców - dający im możliwość uzyskania satysfakcjonującego wynagrodzenia          na starcie (przed tzw. wejściem w rynek i rozkręceniem sprzedaży).

Przykładowy REGULAMIN PRACY DZIAŁU HANDLOWEGO

1. Przy podziale rynku i pozyskiwaniu nowych kontrahentów pomiędzy handlowców (przedstawicieli handlowych) obowiązują następujące zasady:

 • listę firm do kontaktu i złożenia wizyt handlowych przez poszczególnych handlowców opracowuje i przydziela szef działu; jeśli handlowiec sam znajdzie potencjalnego kontrahenta, przed kontaktem z nim informuje o tym fakcie szefa działu
 • prawo do obsługi nowego kontrahenta na zasadach wyłączności w stosunku do pozostałych handlowców przysługuje w momencie poinformowania szefa działu; wtedy też firma jest wpisywana na listę obsługiwanych kontrahentów w systemie …, prowadzonej przez szefa działu
 • jeżeli w ocenianym kwartale kontrahent był nie efektywnie obsługiwany (obrót zdecydowanie poniżej średniego firm, obsługiwanych przez dział), jego obsługa może zostać przekazana innemu przedstawicielowi handlowemu na mocy decyzji szefa działu; firma, utracona przez handlowca, jest przekazywana innemu przedstawicielowi handlowemu na naradzie całego Działu Handlowego; prawo pierwokupu takiego kontrahenta przysługuje starszemu handlowcowi (lub temu, który osiągnął najlepsze wyniki w ostatnim kwartale); szef działu ma prawo odstąpienia od tej reguły i przyznania takich firm nowym handlowcom; jeżeli handlowiec rezygnuje z obsługi dotychczasowego kontrahenta, informuje o tym fakcie szefa działu na naradzie całego działu.


2. W negocjacjach handlowych z klientami handlowcy są zobowiązani do posługiwania się obowiązującymi w dziale … cennikami i systemem rabatowym. Każdy przedstawiciel handlowy może udzielić następujących rabatów:

 • zawartych w cenniku każdego produktu
 • … % dodatkowego rabaty za każdą firmę, rekomendowaną przez obsługiwanego kontrahenta do odwiedzenia przez handlowca … (kontrahent podaje dane nazwę, dane teleadresowe oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu); lista firm rekomendowanych nie może być większa od …
 • w przypadku podpisywania umowy długoterminowej korzystać z widełek rabatowych, obowiązujących w tym przypadku
 • samodzielnie bez wcześniejszych konsultacji z szefem działu udzielić klientowi dodatkowego rabatu poza powyższymi w maksymalnej wysokości … %, przy czym każdorazowo post factum powinno to zostać zgłoszone do szefa działu i odnotowane
 • w każdym innym przypadku handlowiec powinien skonsultować się z przełożonym (szefem działu).


3. Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych składa się z dwóch części - stałej i prowizyjnej:

 • stopa prowizji w danym miesiącu jest zmienna i zależy od wielkości przychodów, wygenerowanych przez przedstawiciela handlowego w danym okresie
 • tabela wysokości prowizji przedstawicieli handlowych jest częścią niniejszego regulaminu
 • prowizja jest wypłacana przedstawicielowi handlowemu od faktur opłaconych przez klientów w danym miesiącu do … dnia następnego miesiąca.


4. W dziale … obowiązuje hierarchiczny system zaszeregowania handlowców:

 • młodszy handlowiec - to osoba zaczynająca pracę w firmie … - jest zatrudniany na okres próbny … miesięcy - po tym czasie i dokładnym poznaniu specyfiki pracy działu … może otrzymać promocję na stanowisko handlowca; decyzję o promocji podejmuje szef działu
 • handlowiec - to osoba, która pracuje w firmie … minimum … miesiące i dokładnie zna specyfikę pracy działu; w wyniku promocji na stanowisko handlowca jest z nim podpisywana umowa o pracę na czas nieokreślony, a stała część wynagrodzenia jest wyższa o … zł od młodszego handlowca
 • starszy handlowiec - pracuje w firmie … minimum … miesięcy - jako handlowiec osiągnął w ostatnich sześciu miesiącach najlepsze oceny wyników pracy (ocena ważona miejsc w miesięcznych rankingach); jest zatrudniony na czas nieokreślony, a stała część wynagrodzenia jest wyższa o … zł od młodszego handlowca; ponadto przysługują mu dodatkowe prawa, opisane w pkt. 5 niniejszego regulaminu.


5. Praca każdego handlowca podlega kwartalnej oraz półrocznej ocenie, realizowanej według następujących kryteriów:

 • w każdym miesiącu jest opracowywana lista rankingowa (według kryterium najwyższego wypracowanego przez przedstawiciela handlowego przychodu); za miejsce w miesięcznym rankingu handlowców są przyznawane punkty adekwatne do miejsca w rankingu (za 1. miejsce - … punkty, za 2. miejsce - … punkty, za 3. miejsce - … punkty itd.)
 • ocena kwartalna jest dokonywana po zsumowaniu miejsc handlowców w rankingach miesięcznych - najwyższą lokatę uzyskuje przedstawiciel handlowy, który uzyskał najniższą liczbę tak liczonych punktów; najwyżej oceniony handlowiec otrzymuje nagrodę rzeczową o równowartości … zł
 • raz na pół roku (po dwóch zakończonych kolejnych kwartałach) przedstawiciel handlowy, który uzyskał najwyższe miejsca na miesięcznych listach w rankingowych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (najniższą liczbę punktów), otrzymuje nagrodę z tego tytułu o równowartości … zł oraz złoty znaczek firmowy … . W przypadku zaszeregowania na stanowisku handlowca dodatkowo otrzymuje awans na starszego handlowca i w związku z tym przysługują mu następujące dodatkowe prawa:

       - uzyskuje prawo pierwokupu kontrahentów utraconych w wyniku słabej obsługi przez innych handlowców (patrz pkt. 1)
       - używania służbowego notebooka na wyłączność
       - używania służbowego telefonu komórkowego na wyłączność
       - używania samochodu służbowego na wyłączność (nie współdzielenia z innym handlowcem).

 • przedstawiciele handlowi, którzy dołączyli do zespołu w trakcie rozpoczętego cyklu ocen, na swoją pierwszą ocenę oczekują do rozpoczęcia kolejnego cyklu.


6. Sprawy porządkowe:

 • żadnemu z handlowców nie wolno:

       - bez wiedzy szefa działu dokonywać w programie … zmian we wcześniej zarejestrowanych zleceniach i bazie danych klientów
       - palić papierosów itp. w miejscu i godzinach pracy
       - itd.

 • każdy przedstawiciel handlowy zobowiązuje się:

       - utrzymywać czystość i porządek w miejscu pracy
       - budować i dbać o dobre relacje interpersonalne z pozostałymi pracownikami
       - itd.


Podpisano:

 • szef DH
 • pracownika
 • miejscowość
 • data

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Podmenu


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego